Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας - Αποζημιώσεις

Μέσο κόστος, πλήθος ζημιών και δείκτες κόστους αποζημιώσεων νοσοκομειακών προγραμμάτων, ανά φύλο και ηλικία

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) δημοσίευσαν μία μελέτη με σκοπό τον υπολογισμό δεικτών παρακολούθησης του κόστους αποζημιώσεων των ατομικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι εν λόγω δείκτες αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τα προγράμματα εγγυημένης ανανεωσιμότητας (guaranteed renewable) και μετρούν τις ποσοστιαίες μεταβολές κατ’ έτος της μέσης δαπάνης υγείας (αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες για πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας, εξαιρουμένων των επιδοματικών αποζημιώσεων) για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Η μελέτη στηρίζεται στη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων από 14 ασφαλιστικές εταιρίες και αφορά τα έτη 2011 έως 2019.

ΕΕΑΕ_ΙΟΒΕ_idiotiki_asfalisi

 

Αυξημένο πλήθος ζημιών καταγράφεται στις ηλικίες άνω των 30 και έως των 75 ετών, με τις υψηλότερες τιμές να εμφανίζονται στην περιοχή των 45-55 ετών. Η διαχρονική μείωση του πλήθους των ζημιών φαίνεται να προέρχεται από τις ηλικίες έως 67 ετών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η τάση δεν είναι τόσο έντονη και μονοσήμαντη (Διάγραμμα 3.2).

ΕΕΑΕ_ΙΟΒΕ_idiotiki_asfalisi

 

Tα συνολικά ποσά αποζημιώσεων ανήλθαν το 2019 σε €223 εκατ., από €210 εκατ. το 2018 και €295 εκατ. το 2011. Συσσωρευτικά, η εξασθένιση μεταξύ 2011 και 2019 αγγίζει το 24,5% (Διάγραμμα 3.3).

ΕΕΑΕ_ΙΟΒΕ_idiotiki_asfalisi

Το μέσο κόστος ζημιάς είναι υψηλότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ και η διαχρονική αύξηση φαίνεται να είναι υψηλότερη στις ηλικίες άνω των 60 ετών. Το μικρότερο μέσο κόστος ζημιάς καταγράφεται στις ηλικίες έως των 12 ετών (€1,3 με €2,0 χιλ. το 2019). Στις ηλικίες από 12 έως 18 ετών παρατηρείται αύξηση από ηλικία σε ηλικία, ενώ από 18 έως 40 ετών το μέσο κόστος ζημιάς διακυμαίνεται στο εύρος €2,3-3,5 χιλ.. Μετά την ηλικία των 50 ετών, το μέσο κόστος ζημιάς επανέρχεται σε πορεία ανόδου, ξεπερνώντας τις €5,0 χιλ. σε ορισμένες ηλικίες άνω των 60 χρονών (Διάγραμμα 3.8).

ΕΕΑΕ_ΙΟΒΕ_idiotiki_asfalisi

Η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς αυξάνεται με την ηλικία. Εξαίρεση αποτελούν οι ηλικίες των 2-4 ετών, οι οποίες εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα σε σχέση με το εύρος 5-35 ετών (Διάγραμμα 3.5). Η μικρότερη συχνότητα παρατηρείται στις ηλικίες 9-17 ετών (5,8%-6,8%), σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες στο δείγμα (άνω του 50% συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στις ηλικίες των 78-80 χρονών).

ΕΕΑΕ_ΙΟΒΕ_idiotiki_asfalisi

Η καμπύλη της συχνότητας εμφάνισης ζημιάς διαφοροποιείται ανά φύλο ασφαλισμένων. Ειδικότερα, προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στις γυναίκες είναι υψηλότερη στις ηλικίες από 25 έως 55 ετών, με μέγιστη διαφορά στις ηλικίες 30-40 ετών. Η διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης ζημιάς μεταξύ των φύλων στις ηλικίες κάτω των 55 ετών φαίνεται να περιορίζεται διαχρονικά. Αντίθετα, στις ηλικίες άνω των 60, όπου η συχνότητα είναι μεγαλύτερη στους άνδρες, φαίνεται να ενισχύεται η διαφορά μεταξύ των φύλων τα τελευταία χρόνια (Διάγραμμα 3.6).

ΕΕΑΕ_ΙΟΒΕ_idiotiki_asfalisi

Τον Απρίλιο του 2017, το ΙΟΒΕ δημοσίευσε μελέτη με αντικείμενο την εξέταση της καταλληλότητας του Δείκτη Τιμών Υγείας (ΔΤΥ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ως βάσης αναφοράς σχετικά με τις εξελίξεις των ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Για σύγκριση, ο αντίστοιχος δείκτης υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει καταγράψει μείωση τη περίοδο 2011 - 2019, με την τιμή του το 2019 να είναι στις 97,4 μονάδες (με έτος βάσης το 2011). Επομένως η συσσωρευτική́ μεταβολή́ του κόστους υγείας με βάση τον Δείκτη Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζεται σε -2,6% την περίοδο 2011-2019 (Διάγραμμα 3.10).

ΕΕΑΕ_ΙΟΒΕ_idiotiki_asfalisi

Συνεπώς, επιβεβαιώνεται και με πραγματικά στοιχεία το γεγονός ότι ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν προσφέρει την κατάλληλη ένδειξη για την πραγματική εξέλιξη του κόστους κάλυψη των νοσοκομειακών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας που προσφέρονται στην ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα, όπως είχε διαπιστωθεί́ στη προηγουμένη μελέτη του ΙΟΒΕ, τον Απρίλιο του 2017.

Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε από 14,1% το 2011 σε 17,4% το 2019. Την ίδια περίοδο, το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε κατά 26,7%. Η άνοδος αυτών των δυο παραμέτρων οδήγησε σε αύξηση του καθαρού κόστους κάλυψη κατά 55,9% το διάστημα 2011 – 2019.

Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ) φαίνεται την τελευταία 9ετία να διαγράφει έντονα ανοδική πορεία (2011-2019: 75,4%), όταν ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφει σωρευτική μείωση κατά 2,6% την ίδια περίοδο. Το 2019 η ετήσια άνοδος του ΕΔΥ έφθασε το 10,9%.

Πηγή: ΕΑΕΕ, ΙΟΒΕ