Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Directors & Officers Liability Insurance

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών, D&O liability insurance

Με την ασφάλιση της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, η ασφαλιστική εταιρεία (ο Ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για κάθε Οικονομική Αξίωση, πάντα μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, που θα εγείρουν Τρίτοι (ενδεικτικά εργαζόμενοι, προμηθευτές, ανταγωνιστές, μέτοχοι, ρυθμιστικές αρχές), οι οποίοι θα ισχυριστούν ότι με πράξεις ή παραλείψεις των καλυπτόμενων από την παρούσα ασφάλιση προσώπων προκλήθηκε σε αυτούς οικονομική ζημιά, για την οποία δικαιούνται και διεκδικούν εκ του νόμου χρηματική αποζημίωση. 

Διευκρινίζεται ότι Λήπτης της Ασφάλισης στην εν λόγω Ασφαλιστική Σύμβαση είναι η εταιρεία (νομικό πρόσωπο), ενώ Ασφαλισμένοι είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και τα λοιπά Στελέχη της επιχείρησης . Επιπλέον είναι εφικτό, εφόσον τούτο συμφωνηθεί, να ορίζονται ως Ασφαλισμένοι όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης. 

Στην πράξη παρατηρείται επίσης το φαινόμενο να υπάρχει απαίτηση ενός Ασφαλισμένου κατά του άλλου ή της εταιρείας κατά του Ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω ασφάλιση θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί για να καλύψει ταυτόχρονα τις απαιτήσεις και των δυο αντίδικων μερών / Ασφαλισμένων, εφόσον τούτο έχει συμφωνηθεί και προβλέπεται στους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης

Ο Λήπτης της Ασφάλισης/ εταιρεία (νομικό πρόσωπο) δύναται να είναι και αυτός Ασφαλισμένος για συγκεκριμένες καλύψεις.

Εταιρείες Ιδιωτικές, Δημόσιες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, μπορούν να συνάψουν Σύμβαση Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών.

Κάποιες από τις Βασικές Επεκτάσεις κάλυψης για την Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης είναι: 

1. Κάλυψη για απαιτήσεις σχετικές με κινητές αξίες, (μετοχές, ομολογίες κ.λπ.) 

2. Κάλυψη για απαιτήσεις εργαζομένων για ζητήματα εργασιακής πρακτικής(άδικη απόλυση, διακρίσεις κ.λπ.). 

3. Κάλυψη εξόδων έρευνας, ήτοι εξόδων που λαμβάνουν χώρα πριν εγερθεί μια απαίτηση.

4. Κάλυψη εξόδων που έχουν ως σκοπό την προστασία της ελευθερίας & περιουσίας του ασφαλισμένου προσώπου, όπως είναι η κάλυψη εξόδων που αφορούν τη διαδικασία αποφυλάκισής του με εγγύηση, ή τη μη έκδοση του σε άλλη χώρα ή την αποφυγή δέσμευσης της περιουσίας του. 

5. Κάλυψη για νέες εταιρείες θυγατρικές / εξαγορές του Λήπτη της Ασφάλισης.

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση : 

1. Απαίτηση αποζημίωσης μετόχων για

  • σύναψη δανείου με δυσμενείς όρους.
  • εξαγορά που προξένησε ζημιά στην εταιρεία. 

2. Απαίτηση αποζημίωσης μετόχου κατά της Διοίκησης για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων.

3. Απαίτηση αποζημίωσης αντιπροσώπου για διακοπή συνεργασίας. 

4. Απαίτηση αποζημίωσης προμηθευτή για διακοπή συνεργασίας. 

5. Απαίτηση αποζημίωσης ανταγωνιστή για

  • κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.
  • συκοφαντική δυσφήμηση.

6. Κάλυψη νομικών εξόδων για την αντιμετώπιση έρευνας εισαγγελικών αρχών για παράνομες πρακτικές (δεν καλύπτονται όμως τυχόν πρόστιμα και ποινές που θα επιβληθούν). 

7. Απαίτηση αποζημίωσης εργαζομένου για

  • σεξουαλική παρενόχληση.
  • άδικη απόλυση.

8. Απαίτηση αποζημίωσης πελατών για παραπλάνηση. 

Για την ενεργοποίηση της Ασφαλιστικής αυτής Σύμβασης και την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης, συμφωνείται συνήθως η σωρευτική συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων

  • η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να αφορά δραστηριότητα του Λήπτη της Ασφάλισης εντός των συμφωνημένων Γεωγραφικών Ορίων
  • η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης,
  • η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης καθώς και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου
  • η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να αφορά δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των καθηκόντων που του έχει αναθέσει ο Λήπτης της Ασφάλισης, και όχι ενασχόληση με τρίτες εταιρείες που μπορεί να έχει ή να συμμετέχει ο Ασφαλισμένος, χωρίς αυτό να του έχει ζητηθεί από το Λήπτη της Ασφάλιση.

πηγή ΕΑΕΕ